ปฏิทิน

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          คำขวัญ : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

          ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 จึงมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ดังนั้น การที่จะให้เยาวชนไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดี ทำความดี และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี