มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก