มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศโครงการชลประทานอุทัยธานี เรื่องการงดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรัง ปี 2557/2558 พื้นที่ใช้น้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้า รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก