มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

-------------------------

          หลักการและเหตุผล

          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2554 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นั้น  

          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงมีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้จากภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

          2. เพื่อการสำรวจฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  

          3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ  ภาพลักษณ์ และความสำนึกในหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บ

          4. เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ ตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีระบบ และให้บริการแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

          5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          6. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามหน้าที่

          วิธีการดำเนินการ

          1. ดำเนินการออกสำรวจข้อมูล จัดเก็บฐานข้อมูล ก็็็้ษษฏณษฏศฆณโฆและให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่        เข้าข่ายหรือมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

          2. จัดทำสื่อกระจายเสียงโฆษณา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดเก็บภาษีบำรุง           องค์บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมัน ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ายาสูบ ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังมิได้จดทะเบียนเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

           3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมมอบใบประกาศและสติกเกอร์สำหรับผู้ประกอบการที่ชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับจดทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

          4. ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในกองคลังและตามโครงการฯ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

          ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

          1. จัดทำสื่อกระจายเสียงเผยแพร่  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 10 วัน

          2. ออกสำรวจให้บริการกับผู้ประกอบการน้ำมัน / โรงแรม รายใหม่ ในแต่ละอำเภอ (โดยรับจดทะเบียน พร้อมชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้

               2.1 อำเภอบ้านไร่                 ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

              2.2 อำเภอลานสัก                 ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน มกราคม   2558

              2.3 อำเภอหนองฉาง              ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2558

              2.4 อำเภอเมือง                    ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน มีนาคม    2558

              2.5 อำเภอสว่างอารมณ์          ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เมษายน   2558

              2.6 อำเภอหนองขาหย่าง         ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม 2558

              2.7 อำเภอทัพทัน                  ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน มิถุนายน   2558

              2.8 อำเภอห้วยคต                 ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน กรกฎาคม  2558

          (สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่ง)

          3. ออกบริการจัดเก็บรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ทุกวันที่ 3 ของเดือน

          4. ออกสำรวจ และตรวจสถานประกอบการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- กันยายน 2558

          5. จัดทำใบประกาศและสติกเกอร์ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2558

          6. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในกองคลังและตามโครงการฯ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

          7. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ สิ้นเดือนกันยายน 2558

          งบประมาณ

          ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนเงิน 100,000.-บาท และเบิกจ่ายจากเงินรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปบางส่วนแล้ว คงเหลือเงินงบประมาณ 120,958.- บาท

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีระบบการจัดเก็บ  มีฐานข้อมูล และมีการติดตาม

เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้น โดยประเมินจากจำนวนฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษีรวมถึงรายได้ที่จัดเก็บมีจำนวนมากขึ้น

          2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อบริการให้กับผู้ประกอบการค้าน้ำมัน / โรงแรม ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

          3. มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

          4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเสียภาษี มีความเต็มใจและมีความภาคภูมิใจในชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด          

           หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

          ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี