มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ

กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ คลิก

กำหนดการโครงการ

แผนผังบริเวณสถานที่จัดโครงการฯ

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

2.. กำหนดการโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

3. กำหนดการโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศ และระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้นำแห่งอนาคต" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

4. กำหนดการโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

5. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

6. กำหนดการโครงการตรวจคัดกรองปริมาณสารเคมีในกระแสเลือดของเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

7. กำหนดการโครงการอบรมผู้ประกาศรุ่นเยาว์ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

8. กำหนดการโครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง "กฏหมายอาญาในชีวิตประจำวัน" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

9. หลักสูตรการแปรรูปข้าวเพื่อการเพิ่มมูลค่าข้าว (1 วัน) จำนวน 60 คน