มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมได้ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม และในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ดังนี

1. การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

2. การเตรียมนาโนไคโตซานสำหรับการเกษตรและต้านทานศัตรูพืช

3. การปลูกผักในวัสดุลอยน้ำ

4. การทำปั้นสิบไส้ปลาแรดและกล้วยฉาบอย่างมืออาชีพ

5. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

6. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กขาดโอกาส

7. เรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสาร

8. การขับร้องเพลงลูกทุ่ง - ลูกกรุง

9. การขับร้องเพลงไทยตามแบบอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน

10. การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวแพ

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก...

กำหนดการโครงการ

ผู้สนในสามารถติดต่อและส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ 056-980567-9, 089-9068745 โทรสาร 056-980568 และกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ 056-513860