มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จัดประกวดสรรหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ตามทิศทางวิจัยนโยบาย 5 ค. ของเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ครอบคลุม คล่องแคล่ว คุณภาพ คุ้มครอง และครบพร้อม 24 ชั่วโมง) และระบบแพทย์ฉุกเฉิน (prevention, pre-hospital care, in-hospital care, inter-facility transfer, disaster) โดยแบ่งหัวข้อวิจัยเป็น 2 ประเภท คือหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Routine to Research) ซึ่งหัวข้อที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลและโอกาสในการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์วารสาร โดยผู้สนใจ สามารถส่งหัวข้อวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ www.niems.go.th หรือกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งทาง Email : teera.s@niems.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ และแจ้งกลับทาง Email ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ต่อไป