มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อน “เมืองพระชนกจักรี อุทัยธานีน่าอยู่” มีประเด็นที่เกี่ยวข้องรวม 6 เครือข่าย ร่วมพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ประกอบด้วยเครือข่ายการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ  เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ  เครือข่ายป่าเมืองพระชนกมรดกโลกสีเขียว เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเด็กและเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด  และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวิถีวัฒนธรรม โดยประเด็นเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวิถีวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย“เมืองพระชนกจักรี อุทัยธานีน่าอยู่” เพื่อนำภาพถ่ายไปจัดแสดงในเวทีนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ณ ลานธรรมริมน้ำฝั่งวัดอุโบสถาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี และจัดแสดงในงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเรือพื้นบ้านสืบสานวิถีไทย ประจำปี 2558  

          เพื่อให้การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย“เมืองพระชนกจักรี อุทัยธานีน่าอยู่” ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดรายละเอียดการประกวด ดังนี้

          1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

               1.1 ภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี

               1.2 ภาพถ่ายวิถีชีวิต ณ บึงพระชนก

          2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

               2.1. ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ

               2.2. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกวดภาพถ่าย

          3. กติกาการประกวด

               3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีเท่านั้น

               3.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องติดใบสมัครด้านหลังภาพพร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันประกาศรับสมัคร

               3.3  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นเอง และไม่ได้ใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีใดๆ ในการตกแต่งภาพ

               3.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอัดภาพลงในกระดาษขนาด 12 x 18 นิ้ว พร้อมแนบ File ต้นฉบับ โดย File ภาพต้องมีความละเอียดมากพอที่สามารถพิมพ์ภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว ได้อย่างมีคุณภาพ

               3.5 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

               3.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพถ่ายจากสถานที่อื่นจะถือว่าภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะ

               3.7 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ประเภทละไม่เกิน 3 ภาพ โดยไม่เสียค่าสมัคร

               3.8 ภาพที่ส่งเข้าประกวดด้านหลังต้องระบุเลขจำนวนของภาพ ชื่อภาพ วันเวลาที่ถ่ายภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จุดที่ถ่ายภาพ และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูล   ของภาพ ได้แก่ ชื่อภาพ เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ ขนาดรูรับแสง สปีดชัทเตอร์ กล้องและขนาดเลนส์ที่ใช้ และบรรยายสื่อความหมายของภาพ

               3.9 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งมอบ File ต้นฉบับพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยจะต้องส่งมากับวัสดุที่ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นต่อภาพ มิฉะนั้นจะถือว่าหลักฐานในการส่งภาพเข้าประกวดไม่สมบูรณ์

               3.10 ภาพที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสามารถนำออกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดงานใดๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพได้โดยสิทธิ์อันชอบธรรม

               3.11 ภาพถ่าย และ file ภาพที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด

               3.12 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด จะต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่บันทึกภาพด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ถูกแอบอ้าง หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำภาพของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด

               3.13 ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

               3.14 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

               3.15 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

          4. เกณฑ์การตัดสิน

               4.1 คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทาง Website : http://www.uthaipao.go.th  ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์

               4.2 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ มาแสดงตน ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หากไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

               4.3  ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะนำมาจัดแสดงในงานเวทีนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด และภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำมาแสดงในงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเรือพื้นบ้านสืบสานวิถีไทย ประจำปี 2558

          5. รางวัลการประกวด

               5.1 ภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี

                    - รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 15,000.-บาท

                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 10,000.-บาท

                    - รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 รางวัลละ  8,000.-บาท

                    - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 2,000.-บาท

               5.2 ภาพถ่ายวิถีชีวิต ณ บึงพระชนก

                    - รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ  8,000.-บาท

                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 5,000.-บาท

                    - รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 รางวัลละ  3,000.-บาท

                    - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000.-บาท

          6. วันเวลาการรับสมัคร

               6.1 รับสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2558

          7. สถานที่ส่งภาพ

                7.1 ส่งด้วยตัวเองที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 514 027 ในวันและเวลาราชการ

               7.2 ส่งทางไปรษณีย์ ถึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 วงเล็บมุมซอง (ประกวดภาพถ่าย) โดยถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่