มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557

ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะเดินทาง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี