มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก