มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

G-Channel (Government Access Channel) ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน  

          ศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือGovernment Access Channel มีช่องทางประกอบด้วย

          1. Thailand e-Government Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บ ไซต์ ที่ egov.go.th มีการบริการจำนวน 2,574 เว็บไซต์จาก 454 หน่วยงาน

         2. Government Mobile Application Portal เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบโมมายแอปพลิเค ชัน ได้ที่ apps.go.th มีการให้บริการจำนวน 108 บริการจาก 68 หน่วยงาน

         3. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยจากจุดเดียวได้ที่ data.go.th ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผยแล้วจำนวน 285 ชุดข้อมูล จาก 38 หน่วยงาน

         4. Government Kiosk เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของรัฐ มีข้อมูลบริการของรัฐจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน และได้ติดตั้งเพื่อให้บริการจำนวน 2 แห่งที่ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา

         5. Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความ สะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน มีการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ Government Smart Box ณ จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 27 เครื่อง และ

         6. เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุก ๆ หน่วยงาน ภายใต้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก