มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2558) และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก