มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประกวดราคาซื้อเรือลากจูงสามารถฉุดลากได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน พร้อมทุ่นลากผักตบชวาและวัชพืช จำนวน ๒ ลำ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก