มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

รายละเอียดโครงการ คลิก

ใบรับสมัคร คลิก

หลักเกณฑ์การตัดสิน,รายละเอียดรางวัล คลิก