มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

กำหนดการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ

 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สร้างฝายถวายพ่อหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

..................................................................................

     ๑. ขออนุมัติโครงการ รายละเอียด
     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและคำสั่ง รายละเอียด
     ๓. กำหนดการก่อสร้างฝาย รายละเอียด