มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝายอนุรักษ์ และ ฝายเพื่อการเกษตร

ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

..................................................................................

     ๑. ขออนุมัติโครงการ รายละเอียด
     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและคำสั่ง รายละเอียด
     ๓. กำหนดการจัดฝึกอบรม รายละเอียด