มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

           ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กำหนดดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้จำนวน ๒๒ กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ทำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมได้ ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๓๘๖๐ 

รายละเอียดหัวข้อกิจกรรม และกำหนดการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก