มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ภาพกิจกรรมงานปรองดองคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์โอท็อปเมืองพระชนกจักรี