มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ภาพกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ณ บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี