แบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการแบบสอบถาม


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ปฏิทิน

October 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙

แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

หมวด ประเภทข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ ที่มีสภาพบังคับเป็นกฎ
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา 9 (8) ประกาศ และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

- วารสารรายเดือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี