มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดระยะเวลาการสอบคัดเลือกบคุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี้

ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก