ปฏิทิน

June 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          ประเมิน LPA เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessement : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผลการประเมินผ่านครบทุกด้าน ผลคะแนนเบื้องต้นได้คะแนนเฉลี่ย ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕


อปท.
ด้านที่๑
บริหารจัดการ
ด้านที่๒
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่๓
การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่๔
บริการสาธารณะ
ด้านที่๕
ธรรมาภิบาล
รวม๕ด้าน
เฉลี่ยด้านละ ๒๐%
อบจ.
อุทัยธานี
๘๗.๖๙% ๙๖.๔๔% ๘๑.๕๔% ๘๖.๑๙% ๗๕.๓๘% ๘๕.๔๕%