ปฏิทิน

June 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า ประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านสุดท้าย ด้านธรรมาภิบาล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับคะแนนประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รวมทั้งจะต้องบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. ให้ครบถ้วนด้วย จึงจะถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์กรหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับคะแนนการประเมินดังนี้


อปท.
ด้านที่๑
บริหารจัดการ
ด้านที่๒
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่๓
การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่๔
บริการสาธารณะ
รวม๔ด้าน
เฉลี่ยด้านละ ๒๕%
ด้านที่๕
ธรรมาภิบาล
ด้านที่๖
(จากระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.)
รวม๕ด้าน
เฉลี่ยด้านละ ๒๐%
อบจ.
อุทัยธานี
๘๓.๙๕% ๘๘.๔๑% ๗๗.๓๕% ๘๖.๐๐% ๘๓.๙๓% ๘๘.๘๐% บันทึกแล้ว ๘๔.๙๐%