มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กองพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก