มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Query execution was interrupted SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cwf9q_modules AS m LEFT JOIN cwf9q_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cwf9q_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-10-15 17:00:02') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-10-15 17:00:02') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 531 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กองพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก