มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ๒ ชั้น (Double Surface Tretment) หมู่ที่ ๕, ๑๑,๖ ตำบลคอกควาย – หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. ดำเนินการรายละเอียดรูปแบบและรายการที่อบจ.กำหนด