มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตกลงราคา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                                        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก