มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 สายทาง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก