มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สายบ้านใหม่อัมพวัลย์ ตำบลเมืองการุ้ง - บ้านพุตาลิด ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก