มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก