มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก