มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

  ประชาสัมพันธ์ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีระบบดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก