มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

  ประชาสัมพันธ์ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำผลงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก