มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๘ โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก