มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก