มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) เพื่อใช้กับเครื่องยนต์เครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก