มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก