มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ตารางแสดงวงเงินเงิบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุในงานก่อสร้างวัสดุ(วัสดุชั้นทาง) น้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นและค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก