มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตราการด้านงบประมาณ โครงการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก