มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่๓ ตำบลดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่๓ ตำบลดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง-บ้านตลุกดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาปูบล็อกคอนกรีตพร้อมปลูกหญ้านวลน้อยในบล็อกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง