มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับการจัดกระบวนการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง