มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต้นท์ และตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายวัดสังกัสรัตนคีรี-บ้านหนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองฝาง-บ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง