มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายเดือน อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านตลาดใหม่ป่าผาก-บ้านสมอทอง เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเขาขี้ฝอย เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซอมแซมถนนลาดยางทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง เทศบาลหนองฉาง-บ้านท่าชะอม เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นทางซ่อมแซมถนนลาดยาง อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม