มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 21 ต.ค.-20 พ.ย. 57 กองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 57 กองคลัง รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 57 ถึง 20 ต.ค. 57 กองคลัง รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 57 กองกิจการสภาฯ รายละเอียดคลิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 รายละเอียดคลิก