มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหูช้าง-ตำบลทัพหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์เครื่องจักรกลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเกาะเทโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง