ปฏิทิน

October 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                           D CEP 02

                                  นางสมพร โต๋วสัจจา                                                         นายเสวก  พุทธรักษา

                    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1                              รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2

 

นางไพลิน นุ้ยปรี

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

                                            

            นายอภิชาติ  โตคำ              นายสำพราน หมั่นมาก               นายธาร นวลแก้ว                 นายพงศกร ทุ่งทอง

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

นายโสภณ คะสันต์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                     

                                นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ                                                 นายสมชาย นพรัตน์

                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                        รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

                                           

  นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์       นายปภาวิชญ์ บุษวะดี            นายพิชัย จิระธนวิทย์              นายโสภณ คะสันต์

             เขต 1 อำเภอเมืองฯ                      เขต 2 อำเภอเมืองฯ                    เขต 3 อำเภอเมืองฯ                    เขต 4 อำเภอเมืองฯ

                                            

      นายบรรเทา อินทสุวรรณ์      นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ           นายปัญญา วงษ์เวช                นางจีรภา ตั้งวรชัย

            อำเภอหนองขาหย่าง                    เขต 1 อำเภอทัพทัน                      เขต 2 อำเภอทัพทัน                   เขต 3 อำเภอทัพทัน

                             

                             นางพัฒน์ธนันตร์ หัสแดง           นายสมชาย นพรัตน์               นางณฐฌา ไม้สนธิ์

                                  เขต 1 อำเภอหนองฉาง                 เขต 2 อำเภอหนองฉาง                เขต 3 อำเภอหนองฉาง

                                            

       นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา            นายชูชีพ สารีนนท์            นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์      นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์

          เขต 1 อำเภอสว่างอารมณ์             เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์                เขต 1 อำเภอห้วยคต                 เขต 2 อำเภอห้วยคต

                                            

             นายดนุพล นุ้ยปรี                 นายภวัต เวสภักตร์                 นายโกมล โรจรัตน์             นายอรรถพล โต๋วสัจจา

             เขต 1 อำเภอลานสัก                   เขต 2 อำเภอลานสัก                    เขต 3 อำเภอลานสัก                   เขต 4 อำเภอลานสัก

                             

                              นายพากย์ เชื้อเมืองพาน          นายกิตติชัย บุตราเงิน   นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ

                                    เขต 1 อำเภอบ้านไร่                      เขต 2 อำเภอบ้านไร่                   เขต 3 อำเภอบ้านไร่

              

                                                         นายกศิชาญ ศรีเดช                นางสาวภคพร ไพรี

                                                           เขต 4 อำเภอบ้านไร่                     เขต 5 อำเภอบ้านไร่

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                            

                           นางธมนพัณณ์ ตันตินิธิพงษ์ (1)                                              

                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                              

       นางสาวจินตนา อินมณี    นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล    นางวัลลภาวงษ์ นุแรมรัมย์          นางนริสา เสือเนียม

           หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.        ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.            ผู้อำนวยการกองคลัง        ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

                                           

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง  นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์        นางลาวัลย์ สายทอง              นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์

              ผู้อำนวยการกองช่าง              ผู้อำนวยการกองการศึกษา       ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน   รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

                                                         ศาสนา และวัฒนธรรม