ปฏิทิน

June 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

นายโสภณ คะสันต์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                     

                                นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ                                                 นายสมชาย นพรัตน์

                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                        รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

                                           

  นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์       นายปภาวิชญ์ บุษวะดี            นายพิชัย จิระธนวิทย์              นายโสภณ คะสันต์

             เขต 1 อำเภอเมืองฯ                      เขต 2 อำเภอเมืองฯ                    เขต 3 อำเภอเมืองฯ                    เขต 4 อำเภอเมืองฯ

                                            

      นายบรรเทา อินทสุวรรณ์      นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ           นายปัญญา วงษ์เวช                นางจีรภา ตั้งวรชัย

            อำเภอหนองขาหย่าง                    เขต 1 อำเภอทัพทัน                      เขต 2 อำเภอทัพทัน                   เขต 3 อำเภอทัพทัน

                             

                             นางพัฒน์ธนันตร์ หัสแดง           นายสมชาย นพรัตน์               นางณฐฌา ไม้สนธิ์

                                  เขต 1 อำเภอหนองฉาง                 เขต 2 อำเภอหนองฉาง                เขต 3 อำเภอหนองฉาง

                                            

       นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา            นายชูชีพ สารีนนท์            นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์      นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์

          เขต 1 อำเภอสว่างอารมณ์             เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์                เขต 1 อำเภอห้วยคต                 เขต 2 อำเภอห้วยคต

                                            

             นายดนุพล นุ้ยปรี                 นายภวัต เวสภักตร์                 นายโกมล โรจรัตน์             นายอรรถพล โต๋วสัจจา

             เขต 1 อำเภอลานสัก                   เขต 2 อำเภอลานสัก                    เขต 3 อำเภอลานสัก                   เขต 4 อำเภอลานสัก

                             

                              นายพากย์ เชื้อเมืองพาน          นายกิตติชัย บุตราเงิน   นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ

                                    เขต 1 อำเภอบ้านไร่                      เขต 2 อำเภอบ้านไร่                   เขต 3 อำเภอบ้านไร่

              

                                                         นายกศิชาญ ศรีเดช                นางสาวภคพร ไพรี

                                                           เขต 4 อำเภอบ้านไร่                     เขต 5 อำเภอบ้านไร่