ปฏิทิน

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                           

                           นางธมนพัณณ์ ตันตินิธิพงษ์ (1)                                               นายชรินทร์ ไชยะ (2)

                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                              

       นางสาวจินตนา อินมณี    นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล    นางวัลลภาวงษ์ นุแรมรัมย์          นางนริสา เสือเนียม

           หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.        ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.            ผู้อำนวยการกองคลัง        ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

                                           

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง  นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์        นางลาวัลย์ สายทอง              นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์

              ผู้อำนวยการกองช่าง              ผู้อำนวยการกองการศึกษา       ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน   รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

                                                         ศาสนา และวัฒนธรรม