มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.........................................................

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.........................................................