ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 17 ตำบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
2การประกวดราคาจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
3การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ - หมู่ที่ 14 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี28 ม.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ม.ค. 2020
5การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง - หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ม.ค. 2020
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธ.ค. 2018
2การจัดจ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำระบบน้ำแปลงปลูกดอกไม้สวนพฤกษชาติ และทำโครงสร้างแปลงปลูกสวนพฤกษชาติ ซึ่งจัดทำด้วยไม้ยูคา ณ พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธ.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธ.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเกาะเทโพ-บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2018
(ร่าง)ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายหมู่ที่ 8 ต.หนองขาหย่าง - หมู่ที่ 3 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์24 ม.ค. 2020
2การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ต.ทองหลาง - หมู่ที่ 6 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์22 ม.ค. 2020
3การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ต.หนองนานวล อ.หนองฉาง - หมู่ที่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์22 ม.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 10 ตำบลหูช้าง - ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์21 ม.ค. 2020
5การประกวดราคาซื้อเตรื่องสูบน้ำ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์21 ม.ค. 2020
ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
2การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 10 ตำบลหูช้าง - ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
3การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง - หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2020
5การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด-หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ม.ค. 2020
ประกาศผลผู้ชนะฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นลอยน้ำกั้นผักตบชวาและวัชพืช (รอกั้นผักตบชวา) จำนวน 5 โครงการ23 ม.ค. 2020
2การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองคลองโพ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2019
3การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พ.ย. 2019
4การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พ.ย. 2019
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พ.ย. 2019
ยกเลิกประกาศฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 พ.ค. 2019
2การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 เม.ย. 2019
3ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2019
4ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายบ้านเขาโคกโค-บ้านเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พ.ย. 2018
5ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง-บ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 ต.ค. 2018
ประกาศการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 256118 ต.ค. 2018
2รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 25607 ก.ค. 2017
3รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 25597 ก.ค. 2016
4รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 25594 เม.ย. 2016
5รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 255816 ต.ค. 2015